História Obce

Obec Koláre leží v Ipeľskej kotline na pravom brehu rieky Ipeľ.Je to starodávne sídlisko človeka. Archeologické výskumy v Kolároch dokumentovali obyvanosť tejto krajiny už v neolite. Našlo sa tu nálezisko lengyelskej kultúry, stopy po sídlisku z doby sťahovania národov, z doby veľkomoravskej.  Pod názvom Kuar sa obec spomína už v r. 1244. 

Prvá písomná zmienka o obci pochádza z roku 1257, v ktorej sa obec spomína pod názvom Koar ako majetok Hunt- Poznanovcov. Od r. 1303 patrila Mikulášovi, zakladateľovi rodiny Kóváryovcov, ktorí vlastnili tunajšie majetky do 18. storočia. 

V roku 1290 sa obec registruje pod názvom Kuari, 1299 Kouar, 1328 Koary, 1338 Koar, v roku 1773 Kolare, po maďarsky Kóvár. Obec patrila do hontianskej župy.

 Do roku 1905 tu mali majetky Festeticsovci, známa grófska rodina. V r. 1715 mala obec 7 domácností, v r.1720 - 17 domácností, a v r. 1828 už 75 domov a 450 obyvateľov.

Okolitá plodná pôda predestinovala život tu žijúcich ľudí, ktorí sa  dodnes zaoberajú  väčšinou poľnohospodárstvom. 

V rokoch 1938-1944 bola obec pripojená k Maďarsku, počas II. svetovej vojny stratila svoj most cez Ipeľ a týmto aj významnú polohu v živote hontianskej župy.

 V obci nájdeme pozoruhodný rímsko-katolícky kostol, ktorý bol postavený v 13. stor. v neobarokovom slohu. Neskôr bol rekonštruovaný v r. 1899.